انگلیسیویرایش

فعلویرایش

cost (سوم شخص مفرد حال ساده costs، حال استمراری costing، گذشته ساده و گذشته استمراری cost یا costed)

  1. قیمت داشتن ، ارزیدن

آوایشویرایش

[kɒst]