انگلیسیویرایش

فعلویرایش

defuncts
  • حالت سوم شخص مفرد از حال سادهٔ defunct