انگلیسیویرایش

تلفظویرایش

  • (آمریکایی, بریتانیایی) آیپا:

  • (آمریکایی) همچنین آیپا:

صفتویرایش

defunct (تفضیلی more defunct، عالی most defunct)

  1. ازبین‌رفته
  2. مرده، درگذشته
  3. تمام‌شده

ترجمهویرایش

فعلویرایش

defunct (سوم شخص مفرد از حال ساده defuncts, حال استمراری defuncting, گذشته ساده و اسم مفعولی defuncted)

  1. ازبین‌رفتن
  2. مردن، درگذشتن
  3. تمام شدن

عبارات مرتبطویرایش