(مُ دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. فوت شدن، از دنیا رفتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


آوایشویرایش

  1. مُ دَ

فعلویرایش

درگذشتن. فوت کردن

متضادهاویرایش

زیستن

برگردان‌هاویرایشایتالیایی

فعلویرایش

morire

انگلیسی
quail

سیوندیویرایش

فعلویرایش

مردن (merdan)

  1. مردن