فرانسویویرایش

فعلویرایش

mourir

  1. mourir
  2. مردن