ضمیرویرایش

  1. ضمیر اوُل شخص جمع

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

آوایشویرایش

ضمیرویرایش

  1. ما
  1. ضمیر اول شخص جمع

برگردان‌هاویرایش

آواویرایش

  1. ما
  1. صدای گاو
ایتالیایی

ضمیرویرایش

noi

انگلیسی
we