فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

  • فارسی

آوایش ویرایش

  • /مٰا/

  ضمیر ویرایش

ما

  1. ضمیر شخصی منفصل، اول شخص جمع.
    ما کلمه‌ای خالص و مترادف با ماش به معنی بوس یا بوسه در زبان معیار باستان بوده و همچنین نام یا صفت یکی از اقوام باستانی ایران مانند ماد بوده است.
  2. صدای گاو.

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن