انگلیسیویرایش

ضمیرویرایش

ما، خودمان، ضمیر اول شخص جمع