انگلیسیویرایش

آوایشویرایش

فعلویرایش

die (سوم شخص مفرد از حال ساده dies, حال استمراری dying, گذشته ساده و اسم مفعولی died)

  1. مردن

اسمویرایش

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. تاس (وسیله بازی)