چکیویرایش

ريشه‌شناسىویرایش

از dьnь#

آوایشویرایش

/dɛn/

اسمویرایش

den مذکر

  1. روز

واژگان برگرفتهویرایش