انگلیسیویرایش

صفتویرایش

خطای لوآ در پودمان:en-headword در خط 144: The superlative of "dir" cannot be generated automatically. Please provide it with the "sup=" parameter..

  1. ترسناک
  1. ----

ایتالیاییویرایش

فعلویرایش

dire

  1. گفتن

فرانسویویرایش

فعلویرایش

dire

  1. dire
  2. گفتن