انگلیسیویرایش

فعلویرایش

discriminate (سوم شخص مفرد حال ساده discriminat، حال استمراری ing، گذشته ساده و گذشته استمراری discriminated)