ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

dito مذکر (جمع dita)

  1. انگشت