انگلیسیویرایش

فعلویرایش

drink (سوم شخص مفرد از حال ساده drinks, حال استمراری drinking, گذشته ساده drank, اسم مفعولی drunk)

  1. نوشیدن، آشامیدن