انگلیسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

dumb + ass

آوایشویرایش

اسمویرایش

dumbass (جمع [[dumbasses#انگلیسی|dumbasses]])

  1. احمق
  2. خنگ