(اَ مَ)

عربیویرایش

صفتویرایش

  1. نادان، بی خرد، بی - هوش.

(ص تف.)

  1. نادان تر، سفیه

اسمویرایش

مرد بی‌عقل، کم‌خرد، ساده‌لوح، در فارسی کودن، گول، دبنگ، دنگ، دنگل، کردنگ، کردنگل، کهبل، دند، کالیو، به این معانی گفته‌شده‌است.

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی: SPOONY* STUPID* SUCKER* SENSELESS* SIMPLETON* SOT* fool* silly* SAWNEY DENSE* FOOL* COCKEYED* COCKSCOMB* GAWKY* GOSLING* NATURAL* NINCOMPOOP* NOODLE DAFT* DULT* DOPEY* LOGGERHEAD* INANE* HICK* UNMEANING* LOONY* ASININE

sot

آوایشویرایش

‍‍سمپا: ah"maG

  1. معنی :

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


ایتالیایی

صفتویرایش

deficiente

imbecille

sciocco

stupido

صفتویرایش

scemo

انگلیسی
unmeaning