اسپانیایی ویرایش

اسم ویرایش

gato خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required..

  1. گربه
  1. ----

پرتغالی ویرایش

  1. gato
  1. گربه