انگلیسیویرایش

فعلویرایش

go (سوم شخص مفرد از حال ساده goes, حال استمراری going, گذشته ساده went, اسم مفعولی gone)

  1. رفتن

آوایشویرایش

[gəʊ]