انگلیسیویرایش

فعلویرایش

go (سوم شخص مفرد حال ساده goes، حال استمراری going، گذشته ساده went، گذشته استمراری gone)

  1. رفتن

آوایشویرایش

[gəʊ]