HI, , و ні را هم ببینید.

انگلیسی ویرایش

آوایش ویرایش

  • آیپا: en، /ˈhaɪ̯/
  • (پرونده)
  • (پرونده)

حرف ندا ویرایش

hi


  1. سلام (دوستانه)

هم معنی‌ ویرایش

صفت ویرایش

  • نوشتن غیر رسمی‌ high
  1. واژه‌های مرتبط