HI, , و ні را هم ببینید.

انگلیسیویرایش

آوایشویرایش

  • آیپا: en، /ˈhaɪ̯/
  • (پرونده)
  • (پرونده)

حرف نداویرایش

hi


  1. سلام (دوستانه)

هم معنی‌ویرایش

صفتویرایش

  • نوشتن غیر رسمی‌ high
  1. واژه‌های مرتبط