انگلیسیویرایش

فعلویرایش

insist (سوم شخص مفرد از حال ساده insists, حال استمراری insisting, گذشته ساده و اسم مفعولی insisted)

  1. ابرام‌كردن
  2. پافشاری‌ورزیدن