ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

libro مذکر (جمع libri)

  1. کتاب