ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

luce مونث (جمع luci)

  1. نور