هلندیویرایش

اسمویرایش

mier (جمع mieren، خُرد miertje، جمع خُرد miertjes)

  1. مور