انگلیسیویرایش

تلفظویرایش

  • آیپا: /ˈmaʊntɪŋ/
  • پساوند انگلیسی:-aʊntɪŋ|-aʊntɪŋ

صفتویرایش

mounting (تفضیلی more mounting، عالی most mounting)

  1. چیزی که دایماً بر آن افزوده می‌شود، فزاینده
    mounting debts

ترجمهویرایش

فعلویرایش

mounting

  1. حال استمراری [[mount]].

اسمویرایش

mounting (جمع mountings)

  1. مرکب