انگلیسیویرایش

صفتویرایش

old (تفضیلی [[older یا elder#انگلیسی|older یا elder]]، عالی [[oldest یا eldest#انگلیسی|oldest یا eldest]])

  1. پیر