انگلیسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. فارسی نارنگ

اسمویرایش

پرتقال

فرانسویویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

  1. فارسی نارنگ

اسمویرایش

پرتقال