فرانسوی ویرایش

اسم ویرایش

père خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع pères)

  1. père مذکر
  2. پدر