فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

 • فارسی

آوایشویرایش

 • /پِدَر/

  اسمویرایش

اسم

 1. مردی که از او فرزند یا فرزندانی بوجود آمده باشد. بابا، آتا.
 2. مجازاً بنیانگذار، پدید آورنده چیزی تازه، مثل پدر شعر نو.
 3. عنوان احترام آمیز و مهرآمیز برای مردان سالخورد.

  استعارهویرایش

 1. پدر صلواتی نوعی تحسین و تمجید که غالباً برای طعنه زدن به کار برند.
 2. پدر سوختگی موذی گری، زیرکی و پنهان کاری توأم با بدجنسی.
 3. پدر کشتگی داشتن: کنایه از: دشمنی دیرینه و سخت داشتن.
 4. پدر سگ:دشنامی است برای کسان که پدرش را تا حد سگ پایین می‌آورند و حقیر نشان می‌دهند.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ بزرگ سخن
 • فرهنگ لغت معین