اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

padre مذکر

  1. پدر

ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

padre مذکر (جمع padri)

  1. پدر