فرانسویویرایش

فعلویرایش

parler

  1. parler
  2. حرف زدن