فرانسویویرایش

اسمویرایش

poisson خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع poissons)

  1. poisson مذکر
  2. ماهی