ماهی

فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایش ویرایش

  اسم ویرایش

ماهی

  1. جانوری است آبزی و خونسرد با بدن پوشیده از فلس و چشمان مسطح که انواع گوناگون دارد.
    به نظر می‌رسد ماهی تحریف شده ما - هَی بوده و این اصطلاح به زبان معیار باستان به معنی دائم بوسه زدن است؛ عنوان اخیر برداشتی بود از حالات این جانور که به نظر می‌رسد با دهانش مرتب به آب بوسه می‌زند.

واژه‌های مشتق شده ویرایش

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

مع۵