ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

porta مونث (جمع porte)

  1. porta f
  2. در