فارسیویرایش

دَرْ :(dar) در گویش گنابادی یعنی بیرون ، خارج

آوایشویرایش

 1. دَ

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. درب:
 2. داخل، درون.
 3. دربار.
 4. فصل (کتاب)
 1. موضوع، مطلب.
 2. حرف اضافه.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

آوایشویرایش

 1. دَ

ریشه‌شناسیویرایش

قیدویرایش

 1. سرانجام، خلاصه، بالاخره.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

آوایشویرایش

 1. دُ رّ

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. مروارید.

جمعویرایش

 1. دُرَر.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

آوایشویرایش

(دَ رّ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. شیر، فراوانی شیر.
 2. نیکی، نیکی بسیار.
 3. غنیمت.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

ریشه‌شناسیویرایش

مصدرویرایش

 1. آن چه که از چوب یا آهن و غیره سازند و در دیوار و اشکاف و صندوق و جز آن‌ها کار گذارند و باز و بسته شود. ؛این ~ و آن در این طرف و آن طرف، این جا و آن جا. ؛ ~ باغ سبز نشان دادن کنایه از: وعده‌های فریبنده و پوچ دادن. ؛ ~ به روی همان پاشنه بودن کنایه از: وضع عوض نشدن. ؛ ~ و تخته به هم جور بودن کنایه از: سازگار و هماهنگ بودن.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

هم کردن (~. کَ دَ)

دره: (کوه)

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

 1. پشه.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

مصدر متعدیویرایش

 1. مخلوط کردن.
 2. آشفته کردن.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

هم شدن (~. شُ دَ)

مصدر لازمویرایش

 1. مخلوط شدن.
 2. آشفته شدن، عصبانی گشتن.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

هم (دَ هَ)

صفت مرکبویرایش

 1. آمیخته، مخلوط.
 2. آشفته، شوریده.

منابعویرایش

 • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسمویرایش

 1. در

برگردان‌هاویرایش