فرانسوی ویرایش

قید ویرایش

  1. چرا

منبع ویرایش

  • فرهنگ معاصر فرانسه به فارسی جیبی

تلفظ ویرایش