فرانسویویرایش

قیدویرایش

  1. چرا

منبعویرایش

  • فرهنگ معاصر فرانسه به فارسی جیبی

تلفظویرایش