فرانسوی ویرایش

صفت ویرایش

pur خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (مونث pure، خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. جمع purs، مونث جمع pures)

  1. منزه