انگلیسیویرایش

فعلویرایش

sell (سوم شخص مفرد از حال ساده sells, حال استمراری selling, گذشته ساده و اسم مفعولی sold)

  1. فروختن

آوایشویرایش

[sel]