(فُ تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. دادن کالا به کسی در مقابل دریافت پول.
  2. وانمود کردن، به رخ کشیدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.) (م

صفت مرکبویرایش

  1. نک افروختن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فعلویرایش


برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

vendere

انگلیسی
vend