اسپانیاییویرایش

اسمویرایش

serpiente مونث

  1. مار