انگلیسیویرایش

اسمویرایش

service (جمع services)


فعلویرایش

service (سوم شخص مفرد از حال ساده services, حال استمراری servicing, گذشته ساده و اسم مفعولی serviced)


  1. سرویس کردن ، تعمیر کردن، خدمت کردن