فرانسویویرایش

فعلویرایش

  1. خدمت کردن
  2. پذیرایی کردن، سرو کردن
  3. کمک کردن، یاری کردن

منبعویرایش

  • فرهنگ معاصر فرانسه به فارسی جیبی

تلفظویرایش