آلمانیویرایش

فعلویرایش

شکل جمع فعل بودن، هستیم، هستید، هستند