انگلیسیویرایش

فعلویرایش

sit (سوم شخص مفرد حال ساده sits، حال استمراری sitting، گذشته ساده و گذشته استمراری sat)

  1. نشستن