انگلیسیویرایش

فعلویرایش

sit (سوم شخص مفرد از حال ساده sits, حال استمراری sitting, گذشته ساده و اسم مفعولی sat)

  1. نشستن