انگلیسیویرایش

اسمویرایش

spring (شمردنی و ناشمردنی؛ جمع springs)

  1. بهار، سرچشمه
  2. فنر

فعلویرایش

spring (سوم شخص مفرد از حال ساده springs, حال استمراری springing, گذشته ساده sprang یا sprung, اسم مفعولی sprung)

  1. پریدن، جستن، جهیدن، قابل ارتجاع بودن