ایتالیاییویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از لاتین talpa (موش کور).

اسمویرایش

topo مذکر (جمع topi)

  1. موش