انگلیسی

ویرایش

urinate (سوم شخص مفرد حال ساده urinat، حال استمراری ing، گذشته ساده و گذشته استمراری urinated)

  1. میزیدن, ادرار کردن