فارسی ویرایش

فعل ویرایش

  1. میزیدن


آوایش ویرایش

[mizidan]

برگردان‌ها ویرایش