ایتالیاییویرایش

اسمویرایش

vento مذکر (جمع venti)

  1. باد