فرانسویویرایش

اسمویرایش

verbe خطای لوآ در پودمان:links/templates در خط 49: The parameter "1" is required.. (جمع verbes)

  1. verbe m
  2. فعل