ایتالیاییویرایش

فعلویرایش

  1. vestirsi
  2. پوشیدن