ایتالیایی ویرایش

فعل ویرایش

  1. vestirsi
  2. پوشیدن