باز کردن منو اصلی

انگلیسیویرایش

فعلویرایش

  1. ybound
  1. (منسوخ) حال کامل bind

صفتویرایش

ybound (نسبی more ybound, عالی most ybound)

  1. (منسوخ) Bound.